Stadgar

Stadgar för italienska kulturföreningen i Falun

§ 1    /Förening
Italienska Kulturföreningen i Falun är en kulturell förening som är politiskt, ideologiskt och religiöst obunden.  Föreningen har sitt säte i Falun.

§ 2    /Syfte
Föreningen syfte är att väcka intresse för och sprida kunskap om Italiens kultur och språk.

§ 3    /Medlemskap
Medlemskap i föreningen står öppet för alla.  Medlem i föreningen är den som erlagt årsavgift

§ 4    /Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Gymnasieelever behöver inte betala årsavgift.

§ 5    /Styrelse

Årsmötet väljer ordförande, fem styrelseledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Föreningens ordförande och övriga ledamöter väljs på två år. Styrelsen är beslutsmässig om ordförade och halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande

§6    /Firmateckning
Föreningens firma tecknas som styrelsen beslutar

§ 7    /Redovisningsperiod och revision
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall varje år till årsmötet lämna en ekonomisk redovisning samt en verksamhetsberättelse.   Styrelsen skall för varje räkenskapsår granskas av två revisorer.   Räkenskaperna och styrelseprotokollen skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 8    /Årsmöte
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.  Kallelse skall skickas ut minst 14 dagar före årsmötet.

§ 9    /Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
2.  Val av en justerare att jämte mötesordförande justera protokollet
3.  Fråga om kallelse till årsmötet blivit utsänt enligt stadgarna
4.  Fastställande av dagordning för mötet
5.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
6.  Föredragning av revisionsberättelsen
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.  Fastställande av medlemsavgiften för det  kommande verksamhetsåret
9.  Val av ordförande och styrelsens medlemmar på två år
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
11. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.
12. Övriga frågor.

§ 10    /Ändring av stadgarna
Dessa stadgar kan ändras endast om förslag om detta godkänns av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.  Det fordras då att minst hälften av de närvarande medlemmarna är eniga om ändringen.  För att förslaget  skall kunna behandlas måste det tas upp i kallelsen till mötet.

§ 11    /Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske endast om två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, så beslutar.  Det fordras då att minst hälften av de närvarande medlemmarna är eniga om upplösningen.  För att förslaget till upplösning skall kunna behandlas måste det tas upp i kallelsen till mötet.  Vid föreningens upplösning skall tillgångarna överlämnas till verksamhet med likartat syfte.

Dessa stadgar är fastställda vid konstituerande årsmötet  den 19 maj 2008.